Physical hardness of kinetic macroindentation of materials, theory and methods of determination, relationship with standard hardness. Application prospects.

Volume 8, Issue 5, October 2023     |     PP. 524-561      |     PDF (2344 K)    |     Pub. Date: October 8, 2023
DOI: 10.54647/physics140571    65 Downloads     132817 Views  

Author(s)

Shtyrov Nikolay, Private Research and production Company "LYU". Nikolayev, Ukraine

Abstract
The physical properties of force diagrams of kinetic macroindentation of materials by the Brinell sphere are studied. Theoretical and experimental substantiation of physical concepts of the function and number of hardness, new analytical methods for analyzing data from the process of kinetic macroindentation. Universal physical unit of material macrohardness. Method for determining the function and number of physical macrohardness of the kinetic indentation of the material. The reason for the size effect in standard empirical methods for determining hardness is shown. A correct physical method for comparing and translating the hardness values of different scales is proposed. To analyze the force diagrams obtained by different indenters, to determine the correct values of the physical and empirical hardness of macroindentation, physical algorithms and formulas have been developed. The prospect of using the research results for different ranges of kinetic indentation, improving the ISO 14577 standard is discussed. An example of using the physical parameters of hardness in universal methods for calculating the parameters of strength, fatigue and durability of materials.

Keywords
physical macrohardness of material kinetic indentation, theory, method, function, number, universal unit, application.

Cite this paper
Shtyrov Nikolay, Physical hardness of kinetic macroindentation of materials, theory and methods of determination, relationship with standard hardness. Application prospects. , SCIREA Journal of Physics. Volume 8, Issue 5, October 2023 | PP. 524-561. 10.54647/physics140571

References

[ 1 ] V.I.Moschenok Sovremennyie metodyi opredeleniya tvYordosti. LAP Lambert. 2019. - 382s.
[ 2 ] Shtyrov N. Kinetic indentation of material, function, number, universal physical unit of macrohardness. //energydurability.com, 2022, 26p.
[ 3 ] N.A.ShtyirYov. Fizicheskaya teoriya prochnosti. Monografiya Gl.7 . Metodyi opredeleniya fizicheskih strukturno-energeticheskih molyarnyih parametrov konstruktsionnyih materialov. //energydurability.com, 2020.
[ 4 ] F. Crace Calvert, Richard Johnson. On the hardness of metals and alloys. JFI, volume 67, issue 3, march 1859, pajes198-203.
[ 5 ] ISO 14577-1:2002. Metallic materials — Instrumented indentation test for hardness and materials parameters. Test method.
[ 6 ] N.A.ShtyirYov. Deformirovanie i razrushenie tverdyih tel pri nestatsionarnyih nagruzkah s pozitsiy kineticheskoy strukturno-energeticheskoy teorii prochnosti. «Vibratsii v tehnike i tehnologiyah» IPP im. G.S. Pisarenko NAN Ukrainyi, Kiev, 1(77) 2015g, s.55-61.
[ 7 ] N.A.ShtyirYov. Deformirovanie i razrushenie tverdyih tel s pozitsiy kineticheskoy strukturno-energeticheskoy torii prochnosti. // MehanIka ruynuvannya materIalIv I mItsnIst konstruktsIy. ZbIrnik naukovih prats 5-Yi MIzhnarodnoYi konferentsIYi pId. zag. red. V.V. Panasyuka. 2014, LvIv. FMI, UkraYina, s 63-70.
[ 8 ] Novikov I.I. Termodinamika. M. Mashinostroenie. 1984. -592s.
[ 9 ] Kuksenko B.V. R ponyatiyah sila i rabota v klassicheskoy mehanike. Vestnik MGU.Ser.1 atematika, mehanika,2001,
[ 10 ] Yu.B.Rumer, M.Sh.Ryivkin. Termodinamika statisticheskaya fizika i kinetika, «Nauka», 1977, 552s.
[ 11 ] I.N. Bronshteyn, K.A. Semendyaev. Spravochnik po matematike. M. Nauka, 1965g.608s.
[ 12 ] N. Shtyrov Theoretical assessment of the mechanical characteristics of the strength of steel using the dependencies and parameters of the physical theory of a deformed solid. 7. 2019. //energydurability.com
[ 13 ] P.M. Ogar et al. Application of the curves of kinematic indentation by a sphere to determine materials’ mechanical properties. P.M. Ogara, V.A. Tarasovb, A.V. Turchenkoc, I.B. Fedorov. Systems. Methods. Technologies. 2013 1 (17) p. 41-47
[ 14 ] A.F.Bermant, I.G.Aramanovich. Kratkiy kurs matematicheskogo analiza. Nauka, 1971, 731s.
[ 15 ] Yu.V. Milman, A.A. Golubenko, S.N. Dub. Opredelenie nanotverdosti pri fiksirovannom razmere otpechatka tverdosti dlya ustraneniya masshtabnogo faktora. ISSN 1562-6016. VANT. 2015. 2(96).
[ 16 ] O. Katok, Determination of brinell hardness using instrumented indentation technique O. Katok, M. Rudnytskyi, V. Kharchenko, ISP NASU, Kyiv , Herald KhNADU, 54, 2011, p.23-26
[ 17 ] I.D. Ibatullin Kinetika ustalostnoy povrezhdaemosti i razrusheniya poverhnostnyih sloev. Samara. SGTU, 2008. 387 s
[ 18 ] Shtyrov N. Physical Methods and Parameters for Assessing the Strength, Fatigue, Durability and Damage to a Structural Material. Journal of Mechanics Engineering and Automation. 9 (2019), 84-91.
[ 19 ] A.L. Volyinskiy. Zavisit li prochnost tverdogo tela ot ego razmerov? Priroda, 9, 2007g, 14-19s.